نمایه نویسندگان

ا

ب

 • برگی، دکتر خسرو بررسی رفتار غیرخطی اتصالهای بتنی هنگام زلزله [دوره 55، شماره 0، 1374]

پ

 • پتیان، مهندس گیورگ قره بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه به خط انتقال و نفوذ آن به سیم پیچ مبدل به کمک شبیه سازی مونت کارلو [دوره 55، شماره 0، 1374]

ج

ح

 • حسینی، دکتر سید محمد شبیه سازی خروج خطوط تزویج دار از شبکه خطای انتهای خط و خطای لغزنده برای استفاده در روش جبران سازی [دوره 55، شماره 0، 1374]

خ

ر

ش

 • شعاعی، مهندس ایرج شبیه سازی ستونهای پر شده جهت جدا سازی محلولهای چند جزئی به روش جذب سطحی ، آنالیز مدل ریاضی و تحلیل عددی [دوره 55، شماره 0، 1374]
 • شمسیان، مهندس علی تحلیل دینامکی و آنالیز سازه های ساندویچی [دوره 55، شماره 0، 1374]

ص

ع

 • عارف، دکتر محمدرضا طراحی و ارزیابی رمز کننده های پی در پی و معرفی یک ساختار جدید [دوره 55، شماره 0، 1374]

ف

 • فاطمی، مهندس شهره شبیه سازی ستونهای پر شده جهت جدا سازی محلولهای چند جزئی به روش جذب سطحی ، آنالیز مدل ریاضی و تحلیل عددی [دوره 55، شماره 0، 1374]

ک

 • کارولوکس، دکتر بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه به خط انتقال و نفوذ آن به سیم پیچ مبدل به کمک شبیه سازی مونت کارلو [دوره 55، شماره 0، 1374]
 • کنی، دکتر ایرج محمود زاده کاربرد روش اجزا محدود در تحلیل سازه کشتی [دوره 55، شماره 0، 1374]

م

 • محسنی، دکتر حسین بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه به خط انتقال و نفوذ آن به سیم پیچ مبدل به کمک شبیه سازی مونت کارلو [دوره 55، شماره 0، 1374]
 • مشهدی، دکتر محمود موسوی تحلیل دینامکی و آنالیز سازه های ساندویچی [دوره 55، شماره 0، 1374]

ه