نمایه نویسندگان

ا

خ

  • خیام، مسعود ارتعاشات جانبی آزاد تیر تحت فشار باد شده یک سرگیر دار [دوره 46، شماره 0، 1364]
  • خیام، مسعود درباره ارتعاشات تیر یک سرگیردار تحت تاثیر نیروی محوری [دوره 46، شماره 0، 1364]

ر

ش

  • شکوهمند، حسین مطالعه تجربی اثرات میدان سرعت سنود آنمومتر فیلم داغ بر نیمرخ سرعهت در لایه مرزی جابجایی آزاد [دوره 46، شماره 0، 1364]

ط

ق

م

ن

ه

  • همدانی، علی بررسی رسوبات تریاسیک فوقانی در ایران مرکزی [دوره 46، شماره 0، 1364]
  • هوشیار، دکتر برنامه ریزی 20 ساله برای منابع مصالح ساختمانی در ایران [دوره 46، شماره 0، 1364]