نمایه نویسندگان

آ

 • آرا، ایرج شمس ملک ششمین کنفرانس کارتوگرافی و نقشه برداری منطقه ای آسیا و خاور دور در تهران [دوره 19، شماره 0، 1350]

ا

 • ابتکار، تقی تبدیل مستقیم انرژی III پل خورشیدی ( مبدل فتوولتیایی) [دوره 19، شماره 0، 1350]

ت

 • تکین، منوچهر مختصری درباره نقل مکان قاره ها ، زمین شناسی کف اقیانوسها و نظریه جدید درباره تکتونیک کره زمین [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • تهرانی، خسرو چینه شناسی مغرب و جنوب غربی ایران [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • توچائی، محمد تقی محمدی پایداری تیر روی تکیه گاه های ارتجاعی منظم تحت بار محوری فشاری [دوره 19، شماره 0، 1350]

ح

خ

 • خاکزاد، ابوالحسن نموگراف برای محاسبه جز ملکولی در مخلوطهای دوتائی [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • خسروی، مرتضی سنتز ومطالعه خواص برخی از پلی سل ها [دوره 19، شماره 0، 1350]

د

ر

ز

 • زاده، یوسف ارباب ساختمان کاتالیزورهای اسید مورد استفاده در صنعت پالایش نفت [دوره 19، شماره 0، 1350]

س

غ

ق

م

 • م.ه.شفیعیها، صور مختلفه ی هندسه " هندسه ی ویل" [دوره 19، شماره 0، 1350]

ن

 • نجات، زین العابدین روش تشبیهی جدید برای مطالعه هدایت حرارت در مختصات دو بعدی [دوره 19، شماره 0، 1350]

ه

 • هوشنگی، محمد رضا روش تشبیهی جدید برای مطالعه هدایت حرارت در مختصات دو بعدی [دوره 19، شماره 0، 1350]