نمایه نویسندگان

ب

خ

ذ

 • ذاکری، علیرضا فراوری کنسانتره سولفید سرب معدن کوشک یزد به روش هیدرو متالوژی : بررسی سینتیک انحلال غیر اکسایشی در محلول های اسیدی [دوره 52، شماره 0، 1371]

ر

 • رحمتی، محمد مهدی منتظر طراحی و ساخت یک جوش سنج جدید برای اندازه گیری ضریب فعالیت در محلولهای بینهایت رقیق [دوره 52، شماره 0، 1371]

ز

 • زاده، جمشید آقا طراحی مخزن های تحت فشار با استفاده از معیار چقرمگی شکست و ساخت آنها [دوره 52، شماره 0، 1371]
 • زاده، حکمت رضوی فراوری کنسانتره سولفید سرب معدن کوشک یزد به روش هیدرو متالوژی : بررسی سینتیک انحلال غیر اکسایشی در محلول های اسیدی [دوره 52، شماره 0، 1371]
 • زاده، محمود فکور فراوری کنسانتره سولفید سرب معدن کوشک یزد به روش هیدرو متالوژی : بررسی سینتیک انحلال غیر اکسایشی در محلول های اسیدی [دوره 52، شماره 0، 1371]

س

 • سامانی، حسین محمد ولی مدل ریاضی دو بعدی ناماندگاری آبهای زیر زمینی در محیط ناهمگن و نا ایزوتروپ با استفاده از روش تفاضلهای محدود در حجم کنترل [دوره 52، شماره 0، 1371]

ط

ع

 • عدالت، محسن معادله جدید حالت بر اساس تئوری اغتشاشی [دوره 52، شماره 0، 1371]

ف

 • فاطمی، مصطفی " پاسخ نقطه در تصویر گراکو (بازتاب ) خطی با ترانسدیو سرگوسی" [دوره 52، شماره 0، 1371]

ک

 • کلاهدوزان، مرتضی مدل ریاضی دو بعدی ناماندگاری آبهای زیر زمینی در محیط ناهمگن و نا ایزوتروپ با استفاده از روش تفاضلهای محدود در حجم کنترل [دوره 52، شماره 0، 1371]

ل

م

 • میرزائی، مجید طراحی مخزن های تحت فشار با استفاده از معیار چقرمگی شکست و ساخت آنها [دوره 52، شماره 0، 1371]

ه

 • هرسینی، ایرج حل دستگاه معادلات خطی از راه تجزیه [دوره 52، شماره 0، 1371]