نمایه نویسندگان

ا

پ

 • پناهی، محمد شریعت موثر بودن زمین در تصفیه فلزات سنگین فاضلابها [دوره 45، شماره 0، 1362]
 • پورقاضی، اعظم روشی برای بر ، صیقل ، جهت یابی و انتقال تک بلورهای فلزی کروی ( NI,NITI) [دوره 45، شماره 0، 1362]

ت

 • توحیدی، ناصر سیر تکامل تولید آهن و فولاد در ایران و جهان [دوره 45، شماره 0، 1362]
 • توحیدی، ناصر قابلیت سوخت نرمه و خرده کوک های کارخانه ذوب آهن اصفهان [دوره 45، شماره 0، 1362]

خ

 • خسروتهرانی، خسرو چینه شناسی کرتاسه بالائی در کوه نخلک و نواحی مجاور آن [دوره 45، شماره 0، 1362]

س

 • سیار، افسر قابلیت سوخت نرمه و خرده کوک های کارخانه ذوب آهن اصفهان [دوره 45، شماره 0، 1362]

ع

 • عمیقیان، جمشید روشی برای بر ، صیقل ، جهت یابی و انتقال تک بلورهای فلزی کروی ( NI,NITI) [دوره 45، شماره 0، 1362]

ک

 • کارولوکس، بررسی ریاضی یک الگوی رشد توام با اشباع [دوره 45، شماره 0، 1362]
 • کلاگر، محمد صادق روشی برای بر ، صیقل ، جهت یابی و انتقال تک بلورهای فلزی کروی ( NI,NITI) [دوره 45، شماره 0، 1362]

م

 • میثمی، علی مطالعه گونه موسیوم (اموسیوم) کریستاتوم برون از تشکیلات (سازند ) قم [دوره 45، شماره 0، 1362]

ن

ه

 • هروی، محمود احمد زاده براکیوپودها و کونودونتهای رسوبات جنوب بجنورد و نتایج چینه شناسی حاصل از مطالعه آنها [دوره 45، شماره 0، 1362]