ظرفیت باربری لرزه‌ای شالوده‌های سطحی با در نظر گرفتن اینرسی توده خاک

نویسندگان

چکیده

در دو دهه اخیر مسئله ظرفیت باربری لرزه‌ای پی ها مورد توجه محققان قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت در مطالعات انجام گرفته در دو دهه اخیر، در نظر گرفتن نیروی اینرسی ایجاد شده در توده خاک در هنگام وقوع زلزله می‌باشد که در تحلیلهای قبلی کمتر بدان توجه شده است. در این مقاله اثر نیروی اینرسی مذکور بر ظرفیت باربری پی ها مورد مطالعه قرار گرفته است. این بررسی با کاربرد روش مرز بالای آنالیز حدی و مکانیسمی متشکل از تعدادی بلوک صلب صورت پذیرفته است. بررسی های انجام یافته بیانگر آن است که در نظر گرفتن نیروی اینرسی در خاک زیر پی منجر به کاهش بیشتر ظرفیت باربری می‌گردد. با افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک، اثر نیروی اینرسی در کاهش ظرفیت باربری کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها