کلیدواژه‌ها = کانال چندمسیره
یک روش جستجوی دو- مرحله‌ای برای همزمانی سریع سیستم‌های باند فوق وسیع در محیط‌های چندمسیره

دوره 43، شماره 5، شهریور 1388، صفحه 635-645

احمد ثقفی؛ سید مهدی فخرائی؛ منوچهر منطقی