کلیدواژه‌ها = پارامترهای کلسیناسیون
بهینه سازی عوامل موثر در تولید فریت منگنز روی به روش مرسوم

دوره 38، شماره 4، آبان 1383

سیدعلی سید ابراهیمی؛ زهرا پیشگاهی فرد