کلیدواژه‌ها = آنالیز غیرخطی
ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

محمدرضا بهاری؛ علی اکبر رحمتی پور