کلیدواژه‌ها = مدت زمان تحویل قابل کنترل
مدل کنترل موجودی مرور دایم برای اقلام فاسد شدنی در حالت بدون کمبود

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

محبوبه هنرور؛ مسعود ربانی؛ فریبرز جولای