کلیدواژه‌ها = خاک مسلح
تحلیل پایداری شیبهای خاکی مهار شده با میخکوبی

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384

نادر هاتف؛ میر جلال کمری