کلیدواژه‌ها = پایداری
تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383

نویدگنجیان؛ اورنگ فرزانه؛ فرج الله عسکری


اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

سید محمد علی موسویان؛ احمد حلاجی ثانی


بررسی و مدلسازی پایداری سمتی خودرو

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

محمدرضا حائری یزدی؛ عباس احمدی