کلیدواژه‌ها = هموتوپی
بررسی تولید اتیل استات با سیستم تقطیر واکنشی به روش هموتوپی

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

محمود محسنی؛ فرهنگ جلالی فراهانی