کلیدواژه‌ها = هسته گگنبائر
پایداری مجانبی اپراتورهای فوق کروی

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

غلامرضا شهریار حشمتی