کلیدواژه‌ها = سرریز پلکانی
ارزیابی اصول حاکم بر هیدرولیک جریان و طراحی سرریزهای پلکانی

دوره 38، شماره 2، تیر 1383

حسین محمد ولی سامانی؛ محمدرضا نظرزاده