کلیدواژه‌ها = تحلیل دینامیکی
مدلسازی هیدروالاستیک و تحلیل دینامیکی دریچه های کشوئی سد

دوره 33، شماره 4، اسفند 1378

محمدصادق صادقی پور؛ حمید مهدیقلی؛ علیرضا میرزاآقایی