کلیدواژه‌ها = شبیه سازی لرزش
مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381

عبدالرحیم جواهریان؛ مهدی پور قاسمی ساغند؛ محمد فاروق حسینی