کلیدواژه‌ها = فرآیند اکستروژن
بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC

دوره 43، شماره 2، تیر 1388

امیر پاکدل؛ مسعود امامی؛ حسن فرهنگی؛ محمد حبیبی پارسا