کلیدواژه‌ها = انرژی پتانسیل
بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387

مسعود شریعت پناهی؛ کاوه ابراهیمی؛ علی اصغر عطایی