کلیدواژه‌ها = فرسایش
مدل ریاضی پیش بینی فرسایش کناری در پیچانرود ها

دوره 37، شماره 2، شهریور 1382

مهدی حبیبی؛ نصرالله جواهری