کلیدواژه‌ها = آستمپر
اثر عملیات حرارتی آستمپر بر خواص کششی و سختی چدن‌های خاکستری آلومینیم‌دار

دوره 41، شماره 11، اسفند 1386

احسان شجاعی؛ مهدی دیواندری؛ سید محمد علی بوترابی