کلیدواژه‌ها = قدرت چانه زنی
انتقال منابع قدرت بازیهای چانه زنی در بازیهای تجاری نفت

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

اردشیر احمدی؛ عزیز اله معماریانی