کلیدواژه‌ها = الگوریتم ابتکاری
زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

رضا برادران کاظم زاده؛ سیدحسام الدین ذگردی؛ محمدعلی بهشتی نیا


زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

فرشید آزادیان؛ رضا توکلی مقدم؛ فریبرز جولای