کلیدواژه‌ها = زمانبندی
زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

رضا برادران کاظم زاده؛ سیدحسام الدین ذگردی؛ محمدعلی بهشتی نیا