کلیدواژه‌ها = تزویج متقابل
بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی

دوره 41، شماره 7، آذر 1386

فائقه امیرزاده؛ محمود کمره ای؛ غلامرضا داداش زاده