کلیدواژه‌ها = خواص مخزن
تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی

دوره 41، شماره 4، تیر 1386

حمیدرضا شاهوردی؛ منوچهر حقیقی؛ کاظم فولادی