کلیدواژه‌ها = محتوای فرکانسی
اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی)

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

سیدمهدی زهرائی؛ اصغر وطنی اسکوئی؛ سید فرید هاشمی