کلیدواژه‌ها = پتانسیل خطر لرزه ای
تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

ناتاشا زمانی؛ اسدالله نورزاد؛ انوشیروان انصاری