کلیدواژه‌ها = تحلیل ابعادی
کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها

دوره 33، شماره 3، آذر 1378

عین ا... شفیعی؛ غلامعباس بارانی؛ محمد جواد خانجانی