کلیدواژه‌ها = مدل فیزیکی
ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382

محمود نیکخواه؛ سید مجدالدین میرمحمد حسینی


کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها

دوره 33، شماره 3، آذر 1378

عین ا... شفیعی؛ غلامعباس بارانی؛ محمد جواد خانجانی