کلیدواژه‌ها = حرکت گهواره ای پی
مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی

دوره 33، شماره 3، آذر 1378

خسرو برگی؛ اسدا... نورزاد؛ علی طبائی بفروئی