کلیدواژه‌ها = تابع چند هدفه
بهینه سازی ورقهای کامپوزیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 40، شماره 5، آذر 1385

محمدرضا قاسمی؛ خسرو پیله وریان