کلیدواژه‌ها = فصل مشترک
بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387

میر حامد موسوی؛ پریسا خدیو پارسی؛ سید محمد علی موسویان