کلیدواژه‌ها = فصل مشترک
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره

دوره 42، شماره 2، بهار 1387

میر حامد موسوی؛ پریسا خدیو پارسی؛ سید محمد علی موسویان


2. اثر دمای تابکاری بر استحکام اتصال و ریزساختار فصل مشترک ورقهای مس / نقره

دوره 41، شماره 11، زمستان 1386

علی حقیری؛ مصطفی کتابچی؛ نادر پروین