کلیدواژه‌ها = صنعت
شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

پریسا موسوی اهرنجانی؛ سید فرید قادری؛ محمدعلی آزاده