کلیدواژه‌ها = شکست حرارتی
شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین با مکانیزم چگالش فیزیکی

دوره 35، شماره 3، آذر 1380

مجتبی صدر عاملی؛ حسین مناف زاده؛ جعفر توفیقی