کلیدواژه‌ها = گمانه اکتشافی
کاربرد مغناطیس در اکتشاف زمین گرمابهای سرعین (اردبیل)

دوره 31، شماره 1، خرداد 1377

غلامحسین نوروزی؛ سیدرضا مهرنیا