کلیدواژه‌ها = گاز
بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1377

محمدصادق معرفت؛ محمد رحیمیان؛ عبدالعظیم محمدی پور؛ تورج خرمی تاج