کلیدواژه‌ها = ضریب تمرکز تنش
تحلیل تنش ناشی از FOD روی یک پره توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 547-554

سید مسعود مرندی؛ مهدی تاجداری؛ خسرو رحمانی


ضرایب تمرکز در اتصالات چند صفحه ای TTوXX مقاطع مستطیلی توخالی

دوره 36، شماره 3، آذر 1381

سید حسین حسینی حصاری؛ محمدرضا بهاری


ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX

دوره 33، شماره 3، آذر 1378

محمدرضا بهاری؛ بابک کریم دادیان