کلیدواژه‌ها = تشخیص خطا
تشخیص انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی

دوره 35، شماره 4، اسفند 1380

کریم عباس زاده؛ جعفر میلی منفرد؛ حمید واعظ