کلیدواژه‌ها = تنجش
اندازه گیری تنش در نقاط تماس سنگدانه ها در لایه های غیر چسبنده راه

دوره 37، شماره 4، اسفند 1382

حسین معماریان؛ یان هانسون؛ محمدباقر فرمانی