کلیدواژه‌ها = همبستگی مثبت و منفی بین خصیصه‌های سند و دسته