کلیدواژه‌ها = هوش مصنوعی
آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

پرویز جبه دار مارالانی؛ ساسان بختیاری