کلیدواژه‌ها = معادلات لایه مغزی
انتقال حرارت جابجای روی جسم متقارن محوری در حالتهای دورانی و غیر دورانی

دوره 31، شماره 1، آذر 1377

علی حیدری منفرد؛ بهار فیروز آبادی؛ حمید فاضلی