کلیدواژه‌ها = هگزافریت باریم
سنتز پودر مغناطیسی BaFe12O19 به روش SHS با نسبت مولی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1386

روزبه نیکخواه مشائی؛ سیدعلی سیدابراهیمی؛ ابوالقاسم عطائی


تأثیر نوع مواد اولیه بر ترکیب فازی و مورفولوژی پودر مغناطیسی فریت نوع M

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

ابوالقاسم عطایی؛ سعید حشمتی منش؛ علی محمد هادیان