کلیدواژه‌ها = میانگین متحرک
تعیین مدل مناسب برای پیش‌بینی قیمت مس

دوره 40، شماره 1، آبان 1385

علی اصغر خدایاری؛ محمدعلی رحیمی