کلیدواژه‌ها = طبقه بندی
کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388

برات مجردی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ حمید ابریشمی مقدم