کلیدواژه‌ها = طراحی بهینه
مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت

دوره 42، شماره 7، بهمن 1387

احمد دارابی؛ حمید لسانی؛ تیمور قنبری هاشم آبادی


مدلسازی حرارتی و بهبود انتقال حرارت در موتورهای SR

دوره 40، شماره 2، آبان 1385

کارو لوکس؛ جواد فیض؛ حسین روحانی


طراحی بهینه ترانسفورماتور به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381

سید هادی حسینی؛ حسین سیفی