نویسنده = ���� ������ �������� ������ ���������� ������
مدل های عمومی برای مسائل توالی جریان کارگاهی ترکیبی با زمان های آماده سازی وابسته به توالی

دوره 39، شماره 4، آبان 1384

مصطفی زندیه؛ سید محمد تقی فاطمی قمی ن؛ سید محمد معطر حسینی