نویسنده = ���������� �������� ������������
پیاده سازی آزمایشگاهی سیستم کنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز Brain Emotional Learning

دوره 39، شماره 4، آبان 1384

ندا شهیدی؛ هادی اسمعیل زاده؛ رسول محمدی میلاسی؛ کارو لوکس