نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. منطق دینامیکی هدایت شده با دیتا

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

رلنیت رفعتی؛ سیدمهدی فخرایی